Vedtægter

Vedtægter

Ringsted Frikirke, Roskildevej 192, 4100 Ringsted

VEDTÆGTER

Ringsted Frikirke - Baptistkirken i Ringsted 23.11.2014

Ringsted Frikirke menigheden stiftet den 4. september 2004 Baptistkirken i Ringsted


§ 1:

Navn, hjemsted og grundlag.

 1. Menighedens navn er: Ringsted Frikirke, med undernavnet Baptistkirken i Ringsted.
 2. Menigheden er beliggende i Ringsted kommune.
 3. Menigheden er en evangelisk frikirke, der er medlem af Baptistkirken i Danmark (BaptistKirken), med Sjælland som primært virkeområde.


§ 2:

Bekendelse og formål.

 1. Menigheden bekender Jesus Kristus som Herre og Frelser i overensstemmelse med Bibelen.
 2. Menighedens formål er at virke for evangeliets udbredelse og at fremme nytestamenteligt menighedsliv til Faderens, Sønnens og Helligåndens ære.
 3. Menigheden fastsætter gennem en af menighedsmødet vedtaget målsætning rammerne for menighedens opfyldelse af menighedens bekendelse.


§ 3:

Medlemmer og struktur.

1.Menigheden består af de til enhver tid værende medlemmer, inkl. medlemmer i en kreds under menigheden.

Optagelse sker ved dåb eller på bekendelse efter en af følgende retningslinjer:

A. Efter aflagt bekendelse af tro på Jesus Kristus i forbindelse med dåb.

B. Ved overflytning fra en anden menighed, for hvem der er aflagt bekendelse om personlig tro på Jesus Kristus.

C. Efter aflagt personlig bekendelse af tro på Jesus Kristus, efter retningslinjer og praksis fastsat af menighedens ledelse.

2. Menighedens ejendele tilhører menigheden som juridisk person. Menigheden hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af menigheden stiftede forpligtelser.


§ 4:

Menighedsmøde.

1.Menighedens øverste myndighed er menighedsmødet, hvor til alle menighedens medlemmer har adgang og stemmeret.

Ordinære menighedsmøder afholdes efter behov og indkaldes med 2 ugers varsel til menighedens medlemmer. Et af menighedsmøderne betegnes som årsmødet og skal være afholdt inden udgangen af april måned.

2. Årsmødet skal indeholde følgende punkter:

 1. forelæggelse af menighedens årsberetning til godkendelse
 2. forelæggelse af revideret årsregnskab med status til godkendelse
 3. godkendelse af menighedens målsætning for det kommende år
 4. behandling af fremsatte forslag
 5. Eventuelt.

3. Menighedens anliggender afgøres så vidt muligt i enighed på menighedsmøderne.

I mangel af enighed træffes beslutninger ved simpel stemmeflerhed blandt de mødte.

Hvert medlem har én personlig stemme.

Beslutning om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og andre tilsvarende forpligtelser skal vedtages på to på hinanden følgende menighedsmøder.

Ekstraordinære menighedsmøder kan afholdes med 7 dages varsel med angivelse af dagsorden annonceret ved en af menighedens ordinære gudstjenester.


§ 5:

Menighedsprotokol.

Over menighedens forhandlinger føres en protokol, der skal udvise de trufne bestemmelser.

Protokollen skal være tilgængelig for menighedens medlemmer og godkendes på det først følgende ordinære menighedsmøde.

Når protokollatet er godkendt af menigheden, og bekræftet af forhandlingslederen og referenten, er dette dokumentation for det besluttede.

Dokumentationen, eller udskrift af denne, er gældende såvel overfor menighedens medlemmer indbyrdes som over for tredjemand.


§ 6:

Underskriftberettigede.

Menighedsrådsformand og et medlem af menighedsrådet er i forening underskriftsberettigede over for offentlig myndighed og i alle økonomiske anliggender, når menighedsmødet har vedtaget pågældende anliggende.

Menighedens kasserer kan modtage prokura til at forestå alle menighedens daglige økonomiske dispositioner.


§ 7:

Menighedens ledelse.

Den administrative og åndelige ledelse af menigheden, herunder udførelse af de på menighedsmøderne trufne afgørelser, forestås af et af menigheden efter særlige regler valgt menighedsråd og af præsten. Valg til menighedens arbejdsgrene foretages ved årets sidste ordinære menighedsmøde.


§ 8:

Regnskab og revision.

Menighedens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres af en af menigheden valgt kasserer og revideres af en af menigheden valgt revisor. Denne revisor kan ikke samtidig være medlem af menighedsrådet. Årsregnskab med status skal foreligge revideret inden udgangen af februar måned.


§ 9:

Menighedens deling.

Ved menighedens deling skal dens ejendele fordeles efter bedste skøn ved forhandling mellem begge parter. Kan overensstemmelse ikke opnås, henvises sagen til endelig afgørelse i BaptistKirkens Ledelse. Dersom en del af menighedens medlemmer udskiller sig fra menigheden og BaptistKirken, har disse ingen lod eller del i menighedens ejendele og kan følgelig ikke gøre krav gældende af nogen som helst art.


§ 10:

Menighedens rekonstruktion.

Hvis menighedens medlemstal er gået ned til 7 - om ikke før - skal der ske henvendelse til BaptistKirkens ledelse. Derefter træffes der på to efter hinanden følgende forhandlingsmøder beslutning om, hvorvidt menigheden skal fortsætte som selvstændig menighed eller sammenlægges med en anden baptistmenighed.


§ 11:

Vedtægtsændringer.

Menighedens vedtægter kan ændres, såfremt dette vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende ordinære menighedsmøder.


§ 12:

Opløsning og sammenlægning.

Beslutning om menighedens opløsning eller sammenlægning med en anden baptistmenighed kan gennemføres med ¾ flertal blandt de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende ordinære menighedsmøder. Såfremt menigheden opløses uden sammenlægning med anden baptistmenighed, overføres resterende aktiver til BaptistKirken.