Økonomi og Gaver

Ringsted Frikirke

Økonomi

Alle er altid hjertelig velkomne i Ringsted Frikirke – det er gratis at besøge menigheden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ringsted Frikirke er en selvstændig frikirke og er en del af Baptistkirken i Danmark Kirken er uafhængig af staten, også økonomisk, og drives udelukkende ved hjælp af frivillige gaver.

Man betaler ikke kontingent for at komme i kirken, og vi opkræver heller ikke kirkeskat, men de fleste, der kommer i kirken, har valgt at være faste givere.

Menigheden anvender pengene i henhold til et budget, der bliver fastlagt på menighedens årsmøde.

Menighedens økonomi er en opgave, vi skal være fælles om.

Hvad bruger vi pengene til?

Kirkens daglige bogføring og regnskabsaflæggelse varetages af en kompetent regnskabschef.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen kontrollerer en revisor, om regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav og menighedens vedtægter og herunder, om de indkomne midler er anvendt i overensstemmelse med de godkendte formål.

Gaver givet til Ringsted Frikirke bruges til følgende formål:

At udvikle aktiviteter, med det formål at vinde mennesker for Guds rige.

At fastholde og udvikle kirkens forskellige aktiviteter for alle aldre.

At sørge for kirkens daglige drift mht. lønninger, administration, husleje, el og varme

Alle disse ting er nødvendige, hvis vi vil være et levende fællesskab for levende mennesker, hvor vi er med til at gøre en forskel for hinanden og mennesker omkring os.


Kan jeg give?

Der er flere måder at give på:

1. Du kan give din gave som en anonym gave, ved at bringe din gave på søndagsgudstjenesten, hvor der indsamles frivillige gaver

2. du kan give din gave som en registreret gave, med skattefradrag.


Kirkens bidragssekretær udleverer bidragskuverter, der er påført et nummer.

Sammenhængen mellem navn og nummer er kun kendt af denne sekretær.


Kuverten kan så bringes på gudstjenesten.

Du kan også vælge at overføre dit bidrag til kirkens bankkonto i "Sparekassen Sjælland" reg. nr. 9888 - Konto - 0000 - 303817 - med angivelse af dit bidragsnummer.


Vælger du at betale med MobilePay skal du anføre dit bidragsnummer som reference.

Har du ikke et bidragsnummer, men ønsket skattefradraget for beløbet, anføre du dit navn og CPR. nummer.

( MobilePay nr. 83921 )


Ringsted Frikirke er godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver. Det betyder, at alle der har oplyst sit personnummer, får indberettet sine bidrag til SKAT og opnår derved et skattefradrag, efter gældende regler.


Fradragsreglerne er ens for alle kirker, som er godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver.

Reglerne fremgår af Ligningslovens § 8A, stk.2  og § 12, stk.3. ( Kan ses herunder )

De aktuelle beløbsgrænser, der er ret vide, oplyses af kirkens bidragssekretær.

Afskrift af Ligningslovens - § 8A, stk. 2 og § 12, stk. 3                      

§ 8 A.

opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages gaver, som det godtgøres, at giveren har ydet til foreninger, stiftelser, institutioner m.v., hvis midler anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer. Det er en forudsætning for fradrag, at gaven til den enkelte forening, stiftelse, institution m.v. i det pågældende indkomstår har andraget mindst 500 kr. Fradrag kan endvidere kun indrømmes for det beløb, hvormed de gaver, som herefter kommer i betragtning, tilsammen overstiger 500 kr. årligt, og det kan ikke udgøre mere end et grundbeløb på 14.500 kr. (2010-niveau), som reguleres efter personskattelovens § 20. Endelig er fradrag betinget af, at foreningen m.v. har indberettet indbetalingen til told- og skatteforvaltningen i overensstemmelse med de regler, som er fastsat af skatteministeren i medfør af skattekontrollovens § 8 Æ, stk. 3. 

Stk. 2. Fradragsretten efter stk. 1 er betinget af, at foreningen eller det religiøse samfund m.v. er godkendt her i landet eller i et andet EU/EØS-land, hvor det er hjemmehørende, for det kalenderår, hvori donationen gives, jf. stk. 3. Det skal af vedtægter, fundats el.lign. fremgå, at formålet er almenvelgørende, dvs. at midlerne alene kan anvendes til støtte for en videre kreds af personer, som er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske forhold, eller til et formål, som ud fra en i befolkningen almindeligt herskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt, og som kommer en vis større kreds til gode, eller at der er tale om et trossamfund. Det skal tilsvarende fremgå, at et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden velgørende forening m.v. 


§ 12.

Udgifter til løbende ydelser, som den skattepligtige ensidigt har forpligtet sig til at udrede, kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i stk. 2-7. 

Stk. 3. Fradragsretten efter stk. 2 er betinget af, at foreningen eller det religiøse samfund m.v. er godkendt her i landet eller i et andet EU/EØS-land, hvor det er hjemmehørende. Det skal af vedtægter, fundats el.lign. fremgå, at formålet er almenvelgørende eller almennyttigt, jf. § 8 A, stk. 2. Det skal tilsvarende fremgå, at et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden velgørende forening m.v. Endvidere må midlerne kun anvendes til humanitære formål, til forskning, til beskyttelse af naturmiljøet eller til et trossamfund.

- den 25. oktober 2011

Webmaster: - Arne Christensen - tac@live.dk